Verlaag ziekteverzuim met een proactief verzuimbeleid

In arbeidscontracten, bedrijfsreglementen of CAO’s staan afspraken van werkgevers en werknemers over wat zij over en weer van elkaar mogen verwachten. Beide partijen moeten zich aan de regeling houden als een van deze afspraakvormen in een regeling is vastgelegd. Indien er niets specifieks is geregeld dan geldt de algemene wet- en regelgeving. De werknemer hoort in de basis altijd met de werkgever in gesprek te gaan. Als die dat niet doet dan komt de werknemer zijn verplichting niet na. Die heeft immers op vooraf afgesproken tijdstippen diensten en vaardigheden aangeboden tegen betaling in geld en eventueel ook in goederen (zoals een een auto van de zaak, mobiele telefoon en gereedschap). Het kan uiteraard ook voorkomen dat een werknemer de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst niet kan nakomen door ziekte. 

 

Het is de werknemer in dat geval niet toegestaan om een gesprek met de werkgever te weigeren tijdens ziekte. De werknemer is namelijk verplicht om toe te lichten waarom die vindt dat hij niet kan werken. Ook dienen er afspraken te worden gemaakt over het vervolg.

 

Welke informatie moet de werknemer delen? 

De werknemer kan volstaan met aangeven welke taken hij niet kan uitvoeren en wat hem daarin beperkt. Hij hoeft bij een ziekmelding in het gesprek met de werkgever niet te vertellen wat de klachten zijn. De werknemer kan er bijvoorbeeld melding van maken dat hij geen hele dagen kan werken, veroorzaakt door een oorzaak zoals een arm die niet goed gebruikt kan worden omdat de pols in het gips zit of slecht slapen. Het is de werkgever niet toegestaan om medische informatie op te vragen. De vraag of de werknemer de huisarts heeft bezocht, mag ook niet worden gesteld. Wel mag de werkgever vragen of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval en of de medewerker adequate behandeling heeft gezocht. De werkgever heeft recht op die informatie omdat hij het recht op loondoorbetaling moet vaststellen. Daarom hoort de werknemer duidelijk te maken welke beperkingen er zijn. Als dit bekend is, heeft de werkgever ook het recht om te weten wanneer herstel van functioneren wordt verwacht.

 

Wie mag ziekte en arbeidsongeschiktheid beoordelen? 

De werknemer is verplicht alle controlevoorschriften die door de werkgever zijn opgesteld tijdens het verzuim na te komen, voor zover die redelijk zijn in verhouding tot de wetgeving. Dit houdt niet in dat de werkgever zelf de controletaak van de arbodienst of bedrijfsarts mag overnemen. Daarover bestaat duidelijke wetgeving. Het is aan de bedrijfsarts of de verzekeringsarts om de ziekte en de arbeidsongeschiktheid die daaruit voortvloeit te beoordelen. Wel mag de werkgever zichzelf eerst een oordeel vormen over een ziekmelding, voordat hij gedwongen kan worden om een deskundige zoals een bedrijfsarts in te schakelen.

 

Proactief verzuimbeleid

De bovengenoemde informatie houdt niet in dat een werknemer 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor diens werkgever. Het betekent ook niet dat een werkgever een zieke werknemer te pas en te onpas mag bellen. De werknemer dient op de normale werktijden beschikbaar te zijn voor overleg. Om misstanden te voorkomen kunnen beide partijen het beste hun verwachtingen uitspreken en goede afspraken maken. Maar de beste remedie schuilt in een proactief verzuimbeleid compleet met verzuimbegeleiding met behulp van een gedegen arbodienst om ziekteverzuim te verlagen, zodat onduidelijkheden en problemen bij ziekte überhaupt niet aan de orde zijn.